Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Ostera(be) bueltan erabili! – ¡ Cambiemos nuestros hábitos de consumo: ¡reutiliza!

[eus] Berrerabilpena. Hori izan da Aisialdi Batzordeak abiapuntutzat hartu duen lehen ideia. Gizarte moduan ditugun kontsumo ohituren inguruko hausnarketa plazaratu nahi da, modu horretan eragin eta alternatibak planteatzeko.

[cas] Reutilización. Esta ha sido la primera idea que ha tomado como punto de partida la comisión. Se pretende hacer una reflexión pública sobre los hábitos de consumo que tenemos como sociedad, para así incidir y plantear alternativas.

[eus] Lemoako Udaleko Aisialdi Batzordeak teknikari eta arduradun ezberdinak batzen ditu: kultura, euskara, gizartegintza eta berdintasun teknikariak; Ludoteka, Gazteleku eta Liburutegiko arduradunak; eta alkatea. Bertan proposatzen da urtean zehar garatuko den programazio soziokulturala. Ikasturte hasieran aurrerapauso nabarmena eman zuen batzordeak, ikastaro eta tailerren eskaintza modu bateratuan aurkeztuz.

Lan ildo horri jarraituz, “hemendik aurrera udalarentzat eta herriarentzat garrantzitsuak diren gaiak modu integralean landuko ditugu batzordetik, bakoitzak bere arlotik ekarpena eginez” azaldu du Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak.

Berrerabilpena. Hori izan da Aisialdi Batzordeak abiapuntutzat hartu duen lehen ideia. Gizarte moduan ditugun kontsumo ohituren inguruko hausnarketa plazaratu nahi da, modu horretan eragin eta alternatibak planteatzeko. Urtarrila eta martxo bitartean garatuko da programa, eta arlo bakoitzak zehaztu ditu bere ekintzak.

Modu berean, eta honekin lotuta, Lemoako Udala ortu komunitarioak sortzeko ari da lanean,  eta datozen asteetan proiektuari buruzko xehetasun guztiak emango dira.

Arlo bakoitzetik egingo diren ekintzak:

BERDINTASUNA

Hilekoa eta berrerabilpena:

Tailer teoriko-praktikoa. Hileko zikloa eta produktu jasangarriak eta berrerabilgarriak ezagutu eta sortuko dira: menstruazio kopa, kuleroak eta oihalezko konpresak.

KULTURA

Kultura sailetik eta Jai Batzordetik inauteriei begira mezu hau zabalduko da: BERRERABILI etxeko arropak eta prestatu zure mozorroa!

GIZARTEGINTZA

Truke azoka:

Martxoaren 25eko zapatuan, eguerdian kalean. Trukearen bidez egingo da azoka, etxean erabiltzen ez dugun materiala (arropak, jostailuak, tresnak, liburuak, diskoak…) postuan erakusgai jarriz, eta gainerakoekin trukatuz. Denok daukagulako zer eman eta zer jaso. “Badaukazu etxean gauzaren bat trukatu edo saldu nahi zenukeena? Etxean dituzun gauzak inori baliagarri izan dakizkiokeela uste duzu? Bertan, edozer trukatu ahal izango da, betiere bigarren eskuko gauzak badira. Ez da produktu berririk onartuko”.

GAZTELEKUA

Sukaldaritza iraunkorra:

Sukaldean hondakinak eta apurrak murrizteko praktika, errezeta jasangarri ezberdinak erabiliz. Aurretik gazteekin gaiaren inguruko lanketa labur bat eginez. Helburua sukaldean hondakinei probetxua ateratzea, berrerabilpenaren kontzientzia sustatuz.

LUDOTEKA

Birziklapena lantzen:

Zirkuitu bat sortuko da, txoko guztietan birziklapena lantzeko asmoarekin. Sormena, esperimentazioa, eta mugimendua landuko dira.

LIBURUTEGIA

Liburu trukea:

Otsaila eta martxoan zehar liburutegian txoko bat egongo da trukean hartzeko liburuekin. Hartzen den liburuaren ordez beste bat utzi beharko da liburutegiko arduradunari jakinaraziz. Liburua hartzen duzu, zuretzako, eta zurea zena liburutegirako, beste batek gura badu hartzeko.

3.ADINA

Berrerabilpen esku lana: martxoak 2, eguena, 17:30.

Martxoak 9 dokumentalak:

 • La comunidad de las tres erres
 • La historia da las cosas
  Ondoren eztabaida eta solasaldia

Martxoak 30 dokumentalak:

 • “Crudo Paraiso” edo “Mañana”
  Ondoren eztabaida eta solasaldia

[cas] La Comisión Socio-Cultural del Ayuntamiento de Lemoa reúne tanto a responsables de área como a personal técnico: cultura, euskera, acción social e igualdad; responsables de la Ludoteca, Gazteleku y Biblioteca, y alcaldía. En ella se propone y desarrolla la programación socio-cultural que se desarrollará a lo largo del año. A principios de curso, la comisión dio un paso notable presentando de forma conjunta la oferta de cursos y talleres.

“Siguiendo esta línea de trabajo, a partir de ahora abordaremos de forma integral proyectos o valores relevantes para el ayuntamiento y el pueblo, aportando cada cual desde su área” explica Saioa Elejabarrieta, alcaldesa de Lemoa.

Reutilización. Esta ha sido la primera idea que ha tomado como punto de partida la comisión. Se pretende hacer una reflexión pública sobre los hábitos de consumo que tenemos como sociedad, para así incidir y plantear alternativas. El programa se desarrollará entre enero y marzo, y cada área ha definido sus acciones.

De la misma manera, y en relación con esto, el Ayuntamiento de Lemoa está trabajando en la creación de huertas comunitarias, y en las próximas semanas se darán todos los detalles sobre el proyecto.

Acciones a realizar desde cada área:

IGUALDAD

Menstruación y reutilización:

Taller teórico-práctico. Conoceremos tanto el ciclo menstrual como productos sostenibles y reutilizables: copas menstruales, bragas menstruales y compresas de tela.

CULTURA

Desde el área de Cultura y la Comisión de Fiestas se difundirá el siguiente mensaje de cara al carnaval: ¡REUTILIZA la ropa de casa y prepara tu disfraz!

ACCIÓN SOCIAL

Feria de intercambio:

25 de marzo, en la calle y al mediodía. La feria se llevará a cabo mediante intercambio. El material que no utilizamos en casa (ropa, juguetes, utensilios, libros, discos) se exhibe en el puesto e intercambia por el resto. Porque todos tenemos  que dar y lo que recibir. “¿Tienes en casa alguna cosa que quisieras intercambiar o vender? ¿Crees que las cosas que tienes en casa pueden serle útiles a alguien? Se podrá intercambiar todo tipo de artículos, siempre que se trate de cosas de segunda mano. No se admitirán nuevos productos.

GAZTELEKU

Cocina sostenible:

Práctica de reducción de residuos y restos en la cocina utilizando diferentes recetas sostenibles. Previamente se hará un breve trabajo teórico con los y las jóvenes. El objetivo es aprovechar las sobras en la cocina, fomentando la conciencia de la reutilización.

LUDOTECA

Trabajando el reciclaje

Se creará un circuito con la intención de trabajar el reciclaje en todos los rincones. Se trabajará la creatividad, la experimentación y el movimiento.

BIBLIOTECA

Intercambio de libros:

Durante los meses de febrero y marzo habrá un rincón en la biblioteca con libros para intercambiar. El libro que se coja deberá ser sustituido por otro comunicándoselo al responsable de la biblioteca. Coges un libro, y dejas otro.

3.EDAD

Talller sobre reutilización: 2 de marzo, jueves, 17:30.

9 de Marzo documentales:

 • La comunidad de las tres erres
 • La historia da las cosas
  A continuación debate-coloquio

30 de marzo documental:

 • “Crudo Paraiso” edo “Mañana”
  A continuación debate-coloquio