Atalak
Udal buletina- Boletín digital

Lemoan Lan: enplegurako gune aktibo eta pertsonalizatua Lemoan erroldatutakoentzat – Lemoan Lan: un espacio activo y personalizado de empleo para personas empadronadas en Lemoa

Lan-merkatuak eragin erabakigarria du Lemoako herritarren bizi-kalitatean. Hori dela eta, Lemoako Udalak, egoera horren aurrean kezkatua eta lanpetua izanik, enplegurako zerbitzu eta gune aktibo eta pertsonalizatu bat jarriko du abian, laneratzeko laguntza behar duten pertsona guztientzat: Lemoan Lan.

Eukeni Bikarregi Lemoako alkateordeari elkarrizketa Lemoan Lan proiektuaz – Entrevista a Eukeni Bikarregi, teniente de alcalde de Lemoa, sobre el proyecto Lemoan Lan

[eus] Lan-merkatuak eragin erabakigarria du Lemoako herritarren bizi-kalitatean. Hori dela eta, Lemoako Udala egoera horren aurrean kezkatuta dago eta lanean jarri da. Ondorioz,  enplegurako zerbitzu eta gune aktibo eta pertsonalizatu bat jarriko du abian, laneratzeko laguntza behar duten pertsona guztientzat: Lemoan Lan.

Saioa Elejabarrieta, Lemoako alkatearen hitzetan, “Langabeziak gure inguruan jarraitzen du, eta bizitza oso eta duina izateko oztopoa da. Kasuistika askotarikoa da; lehen aukera profesionalik izaten ari ez diren gazteak, lan-merkatura itzultzeko benetako zailtasunak dituzten heldu gehiago, beren lekua hemen aurkitzen ez duten beste herrialde batzuetatik datozen pertsonak, edo lanean ari direnak, baina beren lan-baldintzak hobetzea eskatzen dutenak”.

Programa honen oinarrizko jarduera-ildoak 2022an egindako herriko lan-merkatuaren azterketa sakon baten bidez sortu ziren. Parte hartu duten eragile eta kolektiboekin egindako diagnostikoa:

Enpresak. 115 enpresarekin jarri gara harremanetan proiektuaren berri emateko, eta aktiboki parte hartu dute hainbat sektoretako 70 erakundek: ostalaritza, txikizkako merkataritza, handizkako merkataritza, banka eta aseguruak, prestakuntza, osasuna eta edertasuna, industria, prestakuntza, automobilgintza eta abar, tamaina desberdinetakoak eta antzinatasun desberdinekoak,  Lemoako enpresa-sarearen lagin adierazgarri bat lortuz.

Diagnostikoan, hurbileko entitateen lehiakortasuna handitzeko behar diren baliabideak eta gaitasunak identifikatu dira, arreta pertsonetan jarriz, gehien baloratutako profilak zein diren jakiteko, baita gaur egungo eta etorkizuneko aukera profesionalak ezagutzeko ere.

Herritartasuna. Lemoan erroldatuta dauden eta langabezian edo lan hobekuntzan dauden pertsonak elkarrizketatu dira, Udalak arlo horretan eskaintzen dituen zerbitzuetako batzuetan alta emanda daudenak.

Ebaluazio horri esker, arlo hauetan dituzten beharrak hauteman ahal izan dira: prestakuntza eta laguntza espezifikoa, laneratzeko, birgizarteratzeko edo lana hobetzeko. Lan-merkatuan sartzeko oztopoak eta helburu profesionalak betetzeko ekintza baloratuenak eta eskatuenak detektatuz.

Funtsezkoa da enpresetara hurbiltzea, hor aurkitzen baita enplegua eta pertsonak entzun eta ezagutzea, Lemoan Lan programak aktibatzen dituen zerbitzu eta baliabideen zentroa baitira.

Ikerketa guztia zabaldu eta testuinguruan kokatu da iturri kontrastatuen bidez: enplegu zerbitzu publikoak, enpresa erakundeak, lan behatokiak, estatistika institutuak.

Lehen fase horren ondoren, urtarrilean bertan, “Lemoan Lan” sortu da, herrian erroldatuta dauden pertsonei laneratzea errazteko. Urtarriletik uztailera bitarteko proiektu pilotua da, Udal honek irailean abiaraziko duen 2023-2026 enplegu programa handi eta beharrezko baten barruan dagoena.

Hurrengo 7 hilabeteotan, zerbitzu eta baliabide integratu eta aktiboak jarriko ditugu martxan, Aldalan aholkularitza-enpresarekin batera, orientazioan eta enpleguan espezializatua dagoena, aukera profesional bat edo hobea (lehen enplegua, birkokatzea, lan-hobekuntza, ekimena…) bilatzen ari diren Lemoako pertsonei laguntzeko.

Banakako orientazioak, gaitasun digitalei eta enpleguari buruzko prestakuntza eta jardunaldiak, laneko aktibazio eta bitartekaritzak, asteroko lan eskaintzak, enpresak, enplegu agenteak eta helburuak lortzeko baliabideen mapa.

Hori guztia etengabeko informazioarekin, posta elektronikoaren, web-aren, sareen eta buletinen bidez, parte hartzen duten pertsonek eta proiektuarekin bat egiten duten enpresa eta entitateek une oro jakin ahal izateko beren eskura dituzten zerbitzuak eta Lemoan Lanen bidez gauzatzen ari diren ekintzak zeintzuk diren.

Gaur irekiko da Lemoan Lan programan izena emateko epea. Parte hartu nahi duten guztiek curriculuma bidali behar dute lemoanlan@aldalan.com -era edo 946 026 209 telefonora deitu. Tokiko enplegagarritasunaren eta lehiakortasunaren alde parte hartu nahi duten enpresa eta erakundeentzat ere aktibo dago telefonoa eta helbide elektronikoa, ekimen honetan parte har dezaten.

Amaitzeko, Lemoako alkateak adierazi duenez, “hilabete batzuk ditugu aurretik elkarrekin lan egiteko eta ahalegin bateratua egiteko, eta, horri esker, lan-munduratzearen arloko emaitzak eta inpaktuak ebaluatu ahal izango ditugu, eta, zeharka, Lemoan ongizate orokorraren hazkundea ere ebaluatu ahal izango dugu, 3 urteko programa bat abian jartzeko, tokiko enpleguari modu iraunkorrean eta zehaztasunez erantzuteko.”.

[cas] El mercado laboral tiene una influencia determinante en la calidad de vida de la ciudadanía de Lemoa. Por ello, el ayuntamiento de Lemoa, preocupado y ocupado ante esta situación, pondrá en marcha un servicio y espacio activo y personalizado para el empleo dirigido a todas aquellas personas que precisan un acompañamiento a su inserción laboral: Lemoan Lan.

En palabras de Saioa Elejabarrieta, alcaldesa de Lemoa, “El desempleo sigue estando presente en nuestro entorno constituyendo una barrera para acceder a una vida plena y digna. La casuística es variada, desde jóvenes que no están teniendo una primera oportunidad profesional, más adultos/as con verdaderas dificultades para volver a acceder al mercado laboral, personas procedentes de otros países que no encuentran su espacio aquí, o personas que están trabajando, pero demandan una mejora en sus condiciones de trabajo”.

Las líneas de actuación base de este programa surgen a través de un exhaustivo estudio del mercado laboral de la localidad realizado en el 2022. Un diagnóstico que ha abordado con los diferentes agentes y colectivos implicados:

Empresas. Se ha contactado con 115 empresas para informar del proyecto y han participado activamente 70 organizaciones de sectores muy diversos; hostelería, comercio al por menor, comercio al por mayor, banca y seguros, formación, salud y belleza, industria, formación, automoción, etc., de distintos tamaños y con distinta antigüedad, consiguiendo una muestra representativa del tejido empresarial de Lemoa.

El diagnóstico ha identificado los recursos y las competencias necesarias para aumentar la competitividad de las entidades próximas, centrando el foco en el personal para conocer que perfiles son los más valorados, así como oportunidades profesionales presentes y futuras.

Ciudadanía. Se ha entrevistado a personas que están en situación de desempleo o de mejora laboral empadronadas en Lemoa, dadas de alta en algunos de los servicios que aporta el Ayuntamiento en este campo.

Esta evaluación ha permitido detectar las necesidades que tienen en las áreas de: formación y ayuda específica para su inserción, reinserción o mejora laboral. Detectando aquellas barreras más latentes para acceder al mercado laboral y las acciones más valorados y demandadas para cumplir sus metas profesionales.

Es clave acercarse a las empresas porque es donde se encuentra el empleo y escuchar y conocer a las personas porque son el centro de los servicios y recursos de empleo que activa el programa Lemoan Lan.

Toda la investigación ha sido ampliada y contextualizada a través de fuentes contrastadas; servicios públicos de empleo, organizaciones empresariales, observatorios laborales, institutos de estadísticas.

Tras esta primera fase nace este mismo mes de enero “Lemoan Lan”,  con el objetivo de facilitar la inserción y recolocación profesional a personas empadronadas en la localidad. Un proyecto piloto, que viajará de enero a julio, dentro de un ambicioso y necesario programa de empleo 2023-2026 que pondrá en marcha este mismo Ayuntamiento en septiembre.

Durante estos próximos 7 meses vamos a poner en marcha servicios y recursos integrados y activos, para acompañar a aquellas personas de Lemoa que están buscando una o mejor oportunidad profesional (primer empleo, recolocación, mejora laboral, emprendimiento…) de la mano de la consultora Aldalan; especializada en orientación y empleo.

Orientaciones individuales, formaciones y jornadas en competencias digitales y empleo, activaciones e intermediaciones laborales, ofertas de trabajo semanales, empresas, agentes de empleo y un mapa de recursos para alcanzar los objetivos.

Todo ello con información constante, vía email, web, redes y boletines, para que las personas participantes y las empresas y entidades, que se suman al proyecto, puedan conocer en todo momento los servicios que tienen a su disposición y las acciones que se están llevando a cabo a través de Lemoan Lan.

El plazo para la inscripción en el programa Lemoan Lan se abre hoy. Todas aquellas personas interesadas en participar deben enviar su currículum vitae a lemoanlan@aldalan.com o llamar al 946026209. El teléfono y email también está activo para las empresas y entidades que quieran formar parte de esta iniciativa en pro de la empleabilidad y competitividad local.

Para finalizar, la alcaldesa de Lemoa ha señalado que “tenemos por delante meses de trabajo y esfuerzo conjunto que permitirán evaluar resultados e impactos en materia de inserción laboral y transversamente el aumento del bienestar general en Lemoa, para lanzar un programa de 3 años de duración que atenderá de forma sostenible y con rigor el empleo local”.